Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Aktualności bieżące

2019-01-03

2018.09.28 - Informacja o odroczeniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

Informacja o odroczeniu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

1. Zarządca Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wołominie, niniejszym zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 28 września 2018 r., Sędzia-komisarz postanowił odroczyć zgromadzenie w celu kontynuowania głosowania nad układem, wyznaczając jego nowy termin na 29 listopada 2018 r. godz. 11:30, sala 120 budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie;

2. Informuję, iż na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 września 2018 r. Zarządca złożył nowe propozycje układowe, które zostały poparte przez Dłużnika. Do wszystkich wierzycieli, którzy nie stawili się na zgromadzeniu wierzycieli (osobiście bądź przez pełnomocnika) zostaną doręczone pisemne zawiadomienia wraz z kartą do głosowania.

3. Wyjaśniam, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym Termisilu propozycje układowe złożył zarówno Dłużnik (te zostały Państwu wysłane we wrześniu br.), jak i zarządca (te wysyłamy w załączeniu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli. Oznacza to, że każdy z wierzycieli może oddać dwa głosy: pierwszy głos dotyczy propozycji układowych złożonych przez Dłużnika, czyli przez zarząd Termisilu, drugi głos dotyczy propozycji układowych opracowanych przez zarządcę, czyli przez spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

4. Wierzyciele, którzy dotychczas nie oddali głosu w sprawie propozycji układowych złożonych przez Dłużnika, mogą w dalszym ciągu zagłosować – wypełniając kartę do głosowania, która wcześniej została im doręczona bądź stawiając się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 listopada 2018 r.

5. Jednocześnie zarządca poucza wierzycieli, iż w przypadku głosowania pisemnego do prawidłowo wypełnionej karty do głosowania należy dołączyć dokumenty aktualne na dzień złożenia podpisu wykazujące umocowanie osoby podpisującej kartę do działania w imieniu Wierzyciela (np. KRS spółki, CEDIG osoby, oryginał pełnomocnictwa etc.).

Propozycje układowe Zarządcy