Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialny biznes oznacza przejęcie odpowiedzialności za wpływ oddziaływania polityki firmy i jej skutki na społeczeństwo i środowisko. Odpowiedzialność to działania w oparciu o normy prawa, etykę, przejrzystość w postępowaniu przy poszanowaniu praw wszystkich interesariuszy, pracowników i klientów. Społeczna odpowiedzialność nas wszystkich prowadzi do zrównoważonego rozwoju.

Jest dla nas:

 • Zachowaniem ładu organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
 • Przestrzeganiem praw człowieka.
 • Działaniem zgodnie z etyką biznesu.
 • Dbaniem o ochronę środowiska naturalnego.
 • Uczciwą komunikacją i współpracą z klientami.
 • Wspieraniem rozwoju społecznego.
 • Poprawą reputacji, wizerunku, konkurencyjności organizacji.
 • Aktywną współpracą z różnymi interesariuszami w procesach restrukturyzacji Spółki.
 • Intensywną współpracą i budowaniem relacji z lokalną społecznością.
 • Wspieraniem organizacji charytatywnych, fundacji, domów dziecka, domów opieki, innych jednostek pozarządowych.

 

1

Budowanie zespołu

Od 2018 roku Termisil wdraża nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2018-2020. Jej istotnym elementem jest kompleksowa restrukturyzacja spółki w celu zapewnienia zaangażowania i współdecydowania pracowników w procesach strategicznych. Spółka wprowadza w życie Strategię CSR w oparciu o wytyczne ISO 26000.

 

2

Szkło Termisil

TERMISIL Glass Sp z o.o. posiada własną markę szkła TERMISIL, produkowanego według technologii, opracowanej w trakcie wieloletniej działalności. TERMISIL to szkło borokrzemowe, które zasadniczo różni się od powszechnie stosowanego zwykłego szkła sodowego. Specjalna formuła i proces wytwarzania sprawiają, że produkty ze szkła TERMISIL mogą być używane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest nadzwyczajna odporność na wysoką temperaturę i szok termiczny, odporność na działanie substancji chemicznych oraz na stłuczenie i najwyższy stopień bezpieczeństwa przy kontakcie z żywnością.

Szkło TERMISIL charakteryzuje:

 • Własna technologia produkcji.
 • Większa odporność na urazy mechaniczne i wysokie temperatury.
 • Podwyższone właściwości chemiczne - nie wydziela alkalii – nie wchodzi w reakcję z zawartością wyrobu
 • Jest szkłem ekologicznym, nadaje się w 100% do powtórnego przerobu.

 

3

Proces technologiczny

Szkło topione jest z mieszaniny surowców sporządzanej w zestawialni. Topienie odbywa się w piecach ogrzewanych całkowicie energią elektryczną. W przypadku pieców elektrodowych, źródło energii stanowi energia elektryczna. Źródła zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w Hucie Szkła Wołomin przed modernizacją stanowiły wanny szklarskie z odprężarkami. Paliwem spalanym w wannach i odprężarkach był gaz ziemny. W wyniku eksploatacji tych instalacji, do powietrza wprowadzane były następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. Nowoczesny sposób zasypu zestawu, a także przykrycie lustra szkła w wannie szklarskiej zestawem, w znacznym stopniu ograniczyły parowanie związków boru, co ma bardzo istotne znaczenie zarówno dla ekonomiki procesu, jak i dla środowiska naturalnego. Sektor przemysłu szklarskiego rozwija się bardzo dynamicznie. Prognozy wskazują na jego ciągły rozwój zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W związku z podnoszeniem świadomości ekologicznej, w szybkim tempie wzrasta też konsumpcja szkła. Opisana powyżej technologia produkcji wyrobów ze szkła borokrzemowego jest technologią nowoczesną. Efektem jej praktycznego zastosowania jest osiągnięcie niemal całkowitej eliminacji zanieczyszczenia środowiska, które przejawia się w postaci emisji gazowo-pyłowej do atmosfery wynikającej z dotychczasowego przebiegu procesu topienia szkła.

 

4

Interesariusze-współpraca

1. Firma przeprowadza regularne badania satysfakcji  konsumentów, pracowników i interesariuszy.

2. Posiada samodzielny organ BHP sprawujący pieczę nad fabryką i jej pracownikami.

3. Promocja szkła TERMISIL, jako ekologicznego,  edukacja konsumenta na temat szkła borokrzemowego , braku jego wpływu na jakość przyrządzanych dań, promowanie recyklingu oraz edukacja rodzin dotycząca wspólnie spędzanego czasu z dziećmi „Pobaw się w Kuchni”.

4. Zapewnienie procedur i osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych zgodnie z RODO.

5. Działania zgodnie z wszelkimi przepisami  i normami bezpieczeństwa, pod tym kontem Huta oczekuje również od swoich dostawców wszelkich certyfikatów potwierdzających zgodności dopuszczenia ich surowców, produktów w obiegu.

6. Pracownicy działają w oparciu o dostępny powszechnie kodeks etyczny, który reguluje kulturą organizacji.